Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Obecnie oczy rzeczoznawców majątkowych skupione są na nowym Rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości. Jednakże już niebawem, wejdą w życie rewolucyjne zmiany Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pierwszą zasadniczą zmianą jest zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego planami ogólnymi gminy. Ich charakter będzie zasadniczo zbliżony do studiów, z tą istotną różnicą, że będą one stanowić powszechnie obowiązujący akt prawa miejscowego. Gminy mają czas na opracowanie planów do 31 grudnia 2025 r.

Powyższa zmiana będzie miała kluczowy wpływ na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Obecnie decyzja WZ nie musi być zgodna z zapisami studium, co powoduje bardzo duże zamieszanie. W praktyce zabudowywane są tereny oznaczone w studium jako zielone lub aktywne przyrodniczo, a gminy mają dużą uznaniowość przy wydawaniu decyzji WZ. Kwestia ta stanowi też bardzo duże utrudnienie przy wycenie nieruchomości, zwłaszcza w kontekście tego, że zgodnie z art. 154 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, studium i decyzja WZ mają znaczenie równorzędne, co jest sprzeczne z praktyką rynkową.

Decyzje o Warunkach Zabudowy po zmianach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Po zmianach, decyzje WZ będą mogły być wydawane wyłącznie dla obszarów wskazanych w planie ogólnym gminy. Ustawodawca doprecyzował ponadto tzw. zasadę dobrego sąsiedztwa, ustalając konkretnie wielkość analizowanego obszaru, który powinien być objęty badaniem przy wydawaniu decyzji. Inną zmianą jest ograniczenie ważności wydanej decyzji WZ do 5 lat (obecne były wydawane bezterminowo i po wejściu w życie ustawy nadal obowiązują).

Całościowo zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2026 r. Jestem bardzo ciekawa jak wpłyną na rynek i ceny nieruchomości gruntowych. Czy będziemy mieli do czynienia z niespotykanie dużą liczbą wniosków o wydanie decyzji WZ w najbliższym czasie? Z perspektywy wyceny nieruchomości, jak i uczestników rynku, nowelizacja wiele uprości. Kwestia możliwości zabudowy nieruchomości bądź jej braku, będzie zdecydowanie bardziej czytelna. Z drugiej strony, część gruntów zostanie pozbawiona możliwości zabudowy, co będzie problemem dla ich właścicieli.

Ostatnie artykuły