Opłata adiacencka od podziału nieruchomości

Opłata adiacencka od podziału nieruchomości

Zgodnie z art. 98a. ust. 1. Ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić opłatę adiacencką z tego tytułu, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości.

Wszczęcie postępowania może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

Ustalenia w zakresie sposobu wyceny i bardziej skomplikowane przypadki

Ustalenia w zakresie sposobu wyceny do tego celu są dość precyzyjne i zdefiniowane na poziomie ustawowym (art. 98a. ust. 1b.), mimo to, jak to zwykle przy wycenie bywa, bardziej skomplikowane przypadki nadal rodzą pytania.

Ponadto, już kilka lat temu, ustawodawca uregulował jak wyceniać wartość nieruchomości po podziale: jako sumę wartości działek możliwych do samodzielnego zagospodarowania wchodzących w skład nieruchomości podlegającej podziałowi.

Klarowne jest także, jak należy postępować jeżeli wydzielono działki pod drogi publiczne – zarówno według stanu przed, jak i po podziale, powierzchnię nieruchomości pomniejsza się o powierzchnię działek gruntu wydzielonych pod  drogi lub ich poszerzenie.

Jasne jest jak określić wartość nieruchomości przed podziałem, w przypadku kiedy jest to jedna działka ewidencyjna, ale co w przypadku kiedy mamy nieruchomość wielodziałkową? Na ten temat wiadomo niewiele. W mojej ocenie do takiej wyceny należy podejść, jak zawsze, zgodnie z art. 150.2 i 151.1 UGN, ale skoro już ustawodawca w tak szerokim zakresie uregulował temat opłaty adiacenckiej od podziału, dobrze byłoby jednoznacznie rozwiązać także tę kwestię. 

Ostatnie artykuły