Jak plan miejscowy może zablokować możliwość zabudowy?

Jak plan miejscowy może zablokować możliwość zabudowy

W kwietniu 2022 roku wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wycieczkowej, Rogowskiej i Strykowskiej, wykluczając lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej na całym terenie, który objął. Obszar, o którym mowa, położony jest w bliskim sąsiedztwie Lasu Łagiewnickiego, w rzeczywistości występuje na nim zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i grunty niezabudowane. W ostatnich latach na terenie powstawały nowe budynki mieszkalne na podstawie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy.

Przystąpienie do sporządzania planu miało miejsce w 2018 r. Pomimo, iż w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znaczna część obszaru była oznaczona jako tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo, z racji istnienia na nim licznych budynków mieszkalnych, trudno było przypuszczać, że wprowadzi on tak istotne ograniczenia. Pomimo, iż zainteresowani mieszkańcy składali liczne wnioski dotyczące przeznaczenia obszarów przy ul. Rogowskiej na tereny zabudowy mieszkaniowej, miasto ich nie uwzględniło, wyjaśniając iż są to obszary wyróżniające się walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, położone w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. 

Ponieważ postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy, w okresie pomiędzy przystąpieniem do sporządzania planu, a jego uchwaleniem były wydawane pozytywne decyzje WZ na zabudowę mieszkaniową, gdyż miasto w przypadku wielu działek nie miało podstaw do odmowy. Część osób zdążyło się w tym czasie pobudować, część uzyskało prawomocne pozwolenia na budowę, co także uprawnia do realizacji zabudowy niezależnie od ustaleń planu. 

Osoby, które nie zdążyły uzyskać pozwolenia, pozostały z działkami, których wartość stanowi obecnie niewielki procent ich wartości sprzed wejścia w życie planu. A ta była duża, gdyż mowa o bardzo atrakcyjnym z perspektywy zabudowy mieszkaniowej, obszarze Łodzi. 

Wszyscy właściciele mogą ubiegać się od gminy o odszkodowanie z tytułu utraty wartości działki w związku z wejściem w życie MPZP. Podstawą do określenia wartości szkody jest operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego. Największe szanse na uzyskanie odszkodowania mają właściciele, którzy w momencie wejście w życie planu posiadali ważną decyzję WZ

Ostatnie artykuły