Wycena gruntu deweloperskiego

Wycena gruntu deweloperskiego

Wartość gruntu deweloperskiego determinowana jest przede wszystkim przez dwie cechy: lokalizację i dopuszczalną intensywność zabudowy terenu, która przekłada się na możliwy do uzyskania PUM (powierzchnię użytkową mieszkań). Wpływ tych atrybutów jest bardzo duży, powoduje że wartość gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w obrębie jednego miasta może się różnić kilkukrotnie.

Jak ja podchodzę do wyceny gruntu deweloperskiego?

W pierwszej kolejności analizuję wszystkie jego cechy, które mogą mieć negatywny i pozytywny wpływ na wartość, w szczególności atrakcyjność lokalizacji, zarówno ogólnej, jak i szczegółowej. Nie można pominąć także takich cech jak kształt działki, powierzchnia, dostęp do drogi, mediów, ewentualnych przeszkód w zabudowie takich jak przebieg sieci infrastruktury przez nieruchomość czy zabudowa w ostrych granicach na działkach sąsiednich.

W dalszej kolejności skupiam się na ocenie możliwości zabudowy terenu –  jej rodzaju, maksymalnej dopuszczonej przepisami prawa wysokości i intensywności zabudowy. Jeżeli działka jest objęta planem miejscowym to on jest przedmiotem badania, jeżeli planu nie ma, ale jest wydana decyzja o warunkach zabudowy, analizuję parametry zabudowy z niej wynikające. W przypadku braku planu, każdorazowo zastanawiam się nad realnymi możliwościami zabudowy terenu analizując sąsiedztwo nieruchomości, przy uwzględnieniu przepisów art. 61 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Następnie szukam nieruchomości porównawczych, które były przedmiotem obrotu, położonych w porównywalnie atrakcyjnych lokalizacjach do gruntu wycenianego. Wszystkie grunty potencjalnie podobne analizuję pod kątem możliwości zabudowy – zapoznając się z tekstami planów miejscowych, a także pozyskując treści wydanych dla tych działek decyzji o warunkach zabudowy. Do bazy transakcji, na której wykonuję wycenę, przyjmuję nieruchomości, które charakteryzują się zbliżoną do wycenianej działki dopuszczalną intensywnością zabudowy terenu.

Zawsze przy wycenie gruntu deweloperskiego staram się patrzeć na nieruchomość w taki sposób, w jaki patrzą na nią potencjalni nabywcy, w tym wypadku inwestorzy. Jest to absolutnie niezbędne, aby wyliczona kwota była poszukiwaną wartością rynkową.

Ostatnie artykuły